Gaelic Week in the Garden

Pupils explore the whole garden during the schools Gaelic Week.
Image: Brenda White

For one week the Garden offers this opportunity for Gaelic-speaking schools to learn about plants in the Gaelic language. Led by Gaelic-speaking teachers and botanists.

Tha Seachdain Gàidhlig nan Sgoiltean a' tachairt a h-uile bliadhna aig deireadh a' Ghiblein. 'Se deagh chothrom a th' ann do na sgoiltean a thighinn do Lios Luibheach Rìoghail Dhùn Eideann agus a dh' ionnsachadh mu bheatha nan lusan ann an Gàidhlig. Tha lusadairean agus tidsearan dreachdail aig ceann a' ghnothaich agus iad a' mìneachadh an t-saoghail ghuirm a tha mun cuairt oirnn.

The programme is supported by Comunn na Gaidhlig

Length: Half-day Programme
Available: April 2018, exact date TBC

Back to Top

Download our current programme to see the wide range of Nursery, Primary, Secondary and CPD courses on offer.

The Royal Botanic Garden Edinburgh is a charity (registration number SC007983)