Gaelic Week in the Garden

Pupils explore the whole garden during the schools Gaelic Week.
Image: Brenda White

For one week the Garden offers this opportunity for Gaelic-speaking schools to learn about plants in the Gaelic language. Led by Gaelic-speaking teachers and botanists.

Tha Seachdain Gàidhlig nan Sgoiltean a' tachairt a h-uile bliadhna aig deireadh a' Ghiblein. 'Se deagh chothrom a th' ann do na sgoiltean a thighinn do Lios Luibheach Rìoghail Dhùn Eideann agus a dh' ionnsachadh mu bheatha nan lusan ann an Gàidhlig. Tha lusadairean agus tidsearan dreachdail aig ceann a' ghnothaich agus iad a' mìneachadh an t-saoghail ghuirm a tha mun cuairt oirnn.

The programme is supported by Comunn na Gaidhlig

Length: Half-day Programme
Available: April 24th-28th 2017

Back to Top

Download our full 2016/17 Programme to see the wide range of Nursery, Primary, Secondary and CPD courses on offer.

The Royal Botanic Garden Edinburgh is a charity (registration number SC007983)